Ngày 26 Tháng 5

Ngày 26 Tháng 5

 (Mừng kính thánh Philipphê Néri)

Xin cho niềm vui tươi nở nơi các con như tia sáng mặt trời.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 268,2)