Ngày 15 tháng 6

 Khi Chúa đến trong ta, Người đến với thần tính của Người, và nếu Chúa Thánh Thần không ở trong ta như bức màn, chúng ta sẽ bị thiêu đốt ngay. Cọng rơm ở giữa ngọn lửa sẽ thế nào? Chúng ta sẽ là gì khi ở với thần linh? Chúa Thánh Linh như làn mây, điều hòa mọi cơn nóng cháy đó, chỉ để lại như làn hơi thở cần thiết. Điều nầy như trên núi Sinai. Đó là điều cần cho mọi tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Người, tôi biết điều đó, nhưng Người cũng là Thiên Chúa và chúng ta cần Thánh Thần để tiếp nhận chính Chúa.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 31,2)     

 .