Ngày 15 Tháng 5

Ngày 15 Tháng 6

Khi Thiên Chúa cho ai đó sự hoàn thiện với đức tính riêng và ơn phụ trội, sẽ ban cho họ ơn vượt trội điều động mọi sự, ơn đó sẽ làm đơn giản cuộc sống, với mọi hành động và rút ngắn hành trình dẫn đến hạnh phúc. Đó là lý do Thiên Chúa ban ơn vượt trội để hoàn tất sự hoàn thiện, mỗi người cần nhận ra ơn đó cho mình. Đó là hành động của nội tâm nơi mỗi người.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 12,2)