Ngày 30 Tháng 5

Ngày 30 Tháng 5

 

 Chúa Thánh Thần tiếp tục  lễ Hiện Xuống trên mỗi tín hữu đã có khát vọng và dọn lòng, như xưa trên các môn đệ đầu tiên. Tại Phòng Tiệc Ly, qua Thánh Thể, Chúa Thánh Thần tự thông ban và hoàn thiện chúng ta trong Đức Kitô Giêsu.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 253,2)