Ngày 27, Tháng 4

Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng thì Mẹ Maria sẽ chào lại ta bằng ơn phúc.

(Thánh Bônaventura)          

 

           

          

     

 

 .