Chúc mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Hiền Hòa và Lớp Thỉnh Viện

Ngày 01 tháng 10

LỄ THÁNH TÊRÊXA

CHÚC MỪNG QUAN THÀY CỘNG ĐOÀN HIỀN HOÀ

LỚP THỈNH VIỆN

Chị Giám Tỉnh Têrêsa Anh Đào

Và tất cả chị em