Ngày 29 Tháng 11

  

 

“Thánh Thể có nhiều tương quan với thiên đàng, như  vậy ý tưởng sự chết như được xóa tan, chân lý đáng sợ trở thành chân lý tình yêu”.

(Cha Thánh E-ma)

 

.