GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 1- 3)

Lm Đa minh Nguyễn Phúc Thuần, sss

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 1. Thánh Thể Là Một Bí Tích.

+ câu1 – Bí Tích là gì?

Bí Tích là dấu bề ngoài, do Chúa Giêsu lập ra, để thông ban ơn thánh cho ta. Như vậy, Bí Tích gồm các yếu tố chính sau đây:

– Dấu chỉ hữu hình;

– Do Chúa Giêsu lập ra;

– Yếu tố vô hình là ơn thánh được thông ban cho ta.(GLHTCG #1131)

+ Câu 2 – Tại sao Thánh Thể là một Bí Tích?

Thánh Thể là một Bí Tích vì gồm nhiều yếu tố tạo thành một Bí Tích, đó là:

– Yếu tố hữu hình là bánh và rượu;

– Yếu tố vô hình là Mình và Máu Chúa Kitô;

– Do chính Chúa Giêsu lập ra.

+ Câu 3 – Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể khi nào?

Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể trong Bữ Tối Sau Hết, tức Bữa Tiệc Ly, và cũng là Bữa Tiệc Vượt Qua của người Do Thái, như các thánh sử ghi lại: Cũng trong bữa ăn tối, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: ‘ Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy’. Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: ‘ Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.“(x.Mt 26,26-28)

 

Xem tiếp câu 4 – 6