Suy niệm cùng cha E-ma. Tháng 02 ngày 18

Lm Erasto Fernandez, sss.        
Lm SSS Việt nam chuyển ngữ   

    

 Hãy làm tất cả mọi sự để làm đẹp lòng Chúa” [lời khuyên dành cho một người con linh hướng]

Đây là một cách nói khác của câu nói: “Hãy làm mọi sự theo ý muốn của Thiên Chúa” vì đây là điều thực sự làm đẹp lòng Chúa Cha: sự vâng phục của chúng ta! Tin Mừng có rất nhiều câu trích dẫn lặp lại chân lý này theo nhiều cách khác nhau. “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa! là sẽ được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi… Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà tuyên sấm, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: ‘Ta sẽ không hề biết các ngươi, xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!… Vậy hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thi hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,21-24).

Hay là “phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12,50 13,1). Hay “nhưng đó là để thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy” (Ga 14,31-15,1)… “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại nơi người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không tuân giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai phái Thầy.” (Ga 14,23-24). Vâng lời Chúa Cha là điều cốt yếu và quan trọng đối với Chúa Giê-su, đối với cha Eymard cũng vậy. Cha giống như cục đất sét trong tay người thợ gốm, để cho Thiên Chúa nắn đúc mình theo như ý Người muốn.

Nhận ra tầm quan trọng cốt yếu của sự vâng phục trong đời sống người Ki-tô hữu và hơn nữa là trong đời sống của một người tôn thờ thực sự, cha Eymard không thể không khuyên nhủ người con linh hướng của ngài cũng như tất cả những ai ao ước bước theo ngài. Cha nhận ra sự vâng phục là hoa trái trực tiếp và đầu tiên của tình yêu chân thật, như chính Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ. Tình yêu được biểu lộ bằng những lời nói thoáng qua thì không bằng sự vâng phục được dâng lên, đặc biệt trong những hoàn cảnh khó khăn của cuộc đời. Chúa Giê-su đã nhắc nhở chúng ta, ai trung thành trong những việc nhỏ thì cũng trung thành trong những việc lớn hơn. Hơn nữa, sự vâng phục được thể hiện trong mọi hoàn cảnh, không chỉ khi nó phù hợp với cách suy nghĩ của chúng ta. Đặc biệt nó có giá trị và làm hài lòng Chúa Cha khi nó bao gồm cả việc “chết đi cho chính mình” cũng như cách suy nghĩ của mình. Đó là lúc chúng ta dâng lên Thiên Chúa cái duy nhất và trước tiên trong cuộc đời chúng ta.

Sự vâng phục của chúng ta càng lan tỏa, thậm chí là bao trùm mọi giây phút trong cuộc đời chúng ta, thì chúng ta càng làm hài lòng Người. Vì điều này, chúng ta cần đào luyện chính mình để nhận ra Chúa Giê-su đang hiện diện nơi mỗi người xung quanh chúng ta. Hơn thế, chúng ta sẽ được trợ giúp nếu chúng ta nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động qua những tình huống trong cuộc đời chúng ta, dù trong những đau khổ ấy, chúng ta bị thử thách để vượt qua. Bấy giờ Người sẽ nói với chúng ta như đã nói với Chúa Giê-su, Con của Người rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người” (Mt 3,17).