Ngày 9 Tháng 3

 

 

 

Thánh Phanxica

“Cha mong cho các con được một chút gì như Cha, với thánh giá, Cha không thể gở bỏ hay ngăn chận nhưng Cha cố gắng làm như khi đi mưa mà không có ô dù: ta sẽ nhận được nước mưa từ trời”

(Thánh Eymard)          

.