Ngày 28 Tháng Mười

Thánh Simon và Giu-đa “Hội thánh tiếp tục sứ mệnh đó của các tông đồ; mỗi Kitô hữu phải là một ngọn lửa. 

Cha Thánh Ema