Ngày 14 Tháng 5

Ngày 14 Tháng 5

Maria Nữ Hoàng Phòng Tiệc Ly, Mẹ của Giáo Hội vừa khai sinh . A! Không lạ gì nếu Giáo Hội sơ khai rất sốt sắng và hoàn hảo, vì được Mẹ Maria và Giêsu trong chính đời sống Giáo Hội.

(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 176,3)