Ngày 1 Tháng 10

 

  (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu) 

“Khi ta muốn làm công việc lớn, phải có  đá to, nhưng khi ta muốn làm những trang sức, chỉ cần những mảnh đá nhỏ”.

(Cha Thánh E-ma)           
      
       .