Ngày 06 Tháng 02

 

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ

  • Sr Antoinette Marie Macé – France († 1984)
  • Sr Antonina Martins d. Rocha – Brésil  († 2005)