Ngày 05 Tháng 12

 “Nước Thiên Chúa được nói đến rất nhiều trong Thánh Kinh, đó là  vương quốc nội tâm của Thiên Chúa trong tâm hồn con người, như thế Người cai trị tâm trí con người bằng đức tin, trong trái tim bằng tình yêu, trên thân xác bằng khổ chế những đam mê”.

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.