Ngày 31 Tháng 7

 

    

“Các sự vật khác trên mặt đất được dựng nên cho con người, để giúp họ trong việc theo đuổi cứu cánh mà vì nó họ được dựng nên.”

(Thánh I nhã)