Ngày 30 Tháng bảy

 

 

Không bao giờ ta tự do, yên hàn hơn khi ta phó thác cho ý muốn dễ yêu của Thiên Chúa như tình con thảo 

                       Cha Thánh E-ma