Ngày 29 Tháng 5

Ngày 29 Tháng 5

 

 Thánh Thể là lễ Hiện Xuống tiếp diễn nơi Phòng Tiệc Ly – với những ngôn ngữ lửa.

(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 283,2)