Ngày 28 Tháng 7

 

    

Tại sao phải mến bình an, yêu thuận hòa? Vì đó là nguồn mạch sinh ra và nuôi dưỡng lòng yêu mến”.

 (St Phanxicô Salêsiô)