Ngày 28, Tháng 6

  

Thánh Irênê (Giám mục – Tử đạo).

Con người sống là vinh quang của Thiên Chúa, còn sự sống của con người là nhìn thấy Thiên Chúa.

 (Thánh Irênê)