Ngày 28 tháng 3

Ngày 28 tháng 3

 Chữ viết của Mẹ Marguerite không còn dễ đọc nữa (1881).

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ

Sr. Philippe M.Picard /Bégin – U.S.A. († 1961)