Mừng bổn mạng Cộng đoàn Bình Hải và lớp Đồng Hành 3

Ngày 7 tháng 10

MẸ MÂN CÔI

CHÚC MỪNG QUAN THÀY CỘNG ĐOÀN BÌNH HẢI

LỚP ĐỒNG HÀNH 3