Ngày 25 Tháng 4

Ngày 25 Tháng 4

Vương quốc của Chúa Giêsu Phục sinh là vương quốc nội tâm.

   (Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha E-ma 21,1)

.