Ngày 24 Tháng 7

 

    

Thánh Sarbêliô Makhluf

Thánh giá là hy vọng của người Công Giáo, là sự phục sinh cho kẻ chết, là đường nẻo cho kẻ thất vọng.

(St Gioan Kim Khẩu)