Ngày 22, Tháng Năm

  

 

Thánh Christô Phêrô Magallanes (Linh mục)

Thánh lễ là mặt trời của các việc đạo đức.

(St Phanxicô Salêsiô).    

.