Ngày 22 Tháng 4

Ngày 22 Tháng 4

Chúng ta hết thảy đều cần củng cố và hoàn thiện trong đời sống phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

(Những thư từ của Cha E-ma 1771)