Ngày 22 Tháng 12

 “Linh hồn nào không sống nội tâm, không chú tâm hoạt động để trở thành con người nội tâm, sẽ không được vào sâu trong bản chất tình yêu.. Đó là thứ dầu nội tâm, ta không yêu theo giác quan, nhưng yêu với con tim là tất cả con người, con người là tình yêu như Thiên Chúa là tình yêu”. 

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.