Ngày 22 Tháng Mười Một

Thánh Phanxicô Salêsiô muốn ta sống như một con người có một con đường phải vượt qua: phải bước đi bước đầu tiên, rồi bước thứ hai, rồi bước thứ ba: như thế ta sẽ tiến tới và kết thúc đến điểm cùng của hành trình.

 (Cha Thánh E-ma)           

      
       .