Ngày 19, Tháng Năm

  

 

Ngay giữa đời, ta vẫn có thể nghe Chúa trong cái thinh lặng của một cõi lòng chỉ muốn thuộc về Chúa.

(Chân Phước Êlisabeth – Chúa Ba Ngôi).