Ngày 17 Tháng 9

 

 “Một linh hồn biết hồi tâm có thể vượt qua nhiều phương thế bên ngoài“. 

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .