Ngày 19 Tháng 6

Ngày 19 Tháng 6

– Xin nhớ rằng không có điều gì là nhỏ bé dưới mắt Thiên Chúa. Hãy làm mọi việc với tình yêu.

   (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)         

.