Ngày 16 Tháng 02

Ngày 16 Tháng 02

  • Cha Eymard tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đức Mẹ ở Belley (1840).
  • Cha Eymard dâng chính mình ngài cho Thiên Chúa như của lễ toàn thiêu (1865).