Ngày 03 Tháng 02

  

“Hãy đọc đi đọc lại bài giảng ở Phòng Tiệc Ly của thánh Gioan, rồi các con sẽ tìm ra từ đầu đến cuối một ngọn lửa cháy bùng tình yêu.

 (Cha Thánh E-ma)       

 

 .