GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 27)

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 3Thánh Thể Là Lời Cảm Tạ.

+ Câu 27- Thánh Thể là lời cảm tạ đòi hỏi ta phải có những thái độ nào?

Thánh Thể là Lời Cảm Tạ đòi hỏi ta phải có hai thái độ chính sau đây:

a- Trước hết, Thánh Thể mời gọi ta tưởng nhớ và chiêm ngưỡng mọi kỳ  công của Thiên Chúa trong công cuộc sáng tạo và Cứu Rỗi; đồng thời nhìn nhận muôn hồng ân cao quí Ngài hằng tuôn đổ xuống trên cuộc đời ta, cũng như trên mọi người và trên toàn thể tạo vật.

b- Tưởng nhớ, chiêm ngưỡng và nhìn nhận mọi kỳ công và muôn hồng ân của Chúa thôi thúc ta phải cảm tạ Ngài từng giây từng phút. Nói cách khác, cũng như trọn  cuộc  sống  của Chúa Ki-tô là một lời cảm tạ liên tục thế nào, và lời cảm tạ ấy được cô đọng lại nơi Thánh Thể ra sao, đó là Người đã hiến toàn thân để cảm tạ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải dâng lên Thiên Chúa toàn thể cuộc sống của ta, để cảm tạ Ngài về muôn hồng ân Ngài hằng tuôn đổ xuống trên cuộc sống của ta từng giây từng phút như vậy, vì thế, “Phải cảm tạ Chúa khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau. Phải cảm tạ Ngài khi gặp nghịch cảnh cũng như lúc được may mắn.Phải cảm tạ Chúa về giấc ngủ ngon phục hồi sinh lực,  nhưng  cũng  phải  dùng những đêm trường thao thức mất ngủ để đếm từng ơn lành Ngài tuôn đổ xuống trên cuộc đời ta”. (Bernad Haring: Thánh Thể và cuộc sống mỗi ngày của chúng ta, tr 92)