Chúc mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Tân Lợi và Lớp Khiếm thính Hoa Lan

Ngày 01 Tháng 01

MẸ THIÊN CHÚA

CHÚC MỪNG QUAN THÀY

CỘNG ĐOÀN TÂN LỢI

LỚP KHIẾM THÍNH HOA LAN