CHÚA NHẬT 4C PHỤC SINH

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi…Cha đã ban chúng cho tôi…tôi ban cho chúng sự sống đời đời…Tôi và Chúa Cha là Một” (Ga 10, 27-30).

          Hôm nay, Chúa nhật IV Mùa Phục Sinh, phụng vụ Lời Chúa đưa chúng ta về lại giai đoạn Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng trên khắp nẻo đường xứ Palestin. Các bài đọc Tin Mừng đều hướng về vai trò Mục Tử của Đức Giêsu. Người chính là vị Chủ Chăn nhân lành đồng thời Người cũng chính là Thiên Chúa đích thân đến chăn giữ đàn chiên như lời ngôn sứ Edekien đã loan báo (x. Ed 34, 11-16.23). Vì vậy Giáo Hội gọi hôm nay là CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH, và kêu mời toàn thể tín hữu hiệp lòng cầu nguyện đặc biết cho ơn thiên triệu linh mục, tu sĩ dám can đảm đáp lời Chúa kêu mời dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân theo gương Đức Giêsu MỤC TỬ.

          Người mục tử tốt là người dám hy sinh mọi sự, kể cả tính mạng mình cho đàn chiên; hết lòng bảo vệ chiên, quyết tâm đem lại cho chiên sự sống đời đời. “Mà sự sống đời đời đó là họ NHẬN BIẾT CHA, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Và đối với Vị Mục Tử nhân lành Giêsu thì toàn thể nhân loại, kể cả những ai chưa biết Người hay chống lại Người cũng đều là chiên của Người. Do đó Người luôn kiên trì mặc khải Cha và tỏ mình cho mọi người. Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta lời đáp mặc khải của Đức Giêsu cho những người Do Thái đang vẫn còn chống đối, nghi kỵ Người, họ trách Người: “ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin công khai cho chúng tôi biết” (Ga 10, 24). Đáp lại, trước tiên, Đức Giêsu vạch cho họ thấy một sự thật đáng buồn nơi họ: “Tôi đã nói với các ông rồi…nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên tôi” (10, 26).

          Tiếp đến, Người mở ra cánh cửa mặc khải cho họ, hàm ý MỜI HỌ BƯỚC VÀO: Người mặc khải cho họ biết về Chúa Cha, về bản thân Người và về mối tương quan giữa Người – Chúa Cha – và đàn chiên. Người đang mở rộng cánh cửa bước vào sự sống đời đời cho họ và mời họ bước vào:

          * Trước khi đi vào mặc khải chung cuộc, Đức Giêsu mời họ thay đổi tầm nhìn vì nếu cứ khư khư thành kiến với Người thì làm sao Lời Người thấm vào tim họ được! Và Đức Giêsu đã tạo điều kiện dễ dàng giúp họ có thể tin được những gì người sắp nói, dù chưa tin được vào con người của Người: Hãy nhìn những việc tốt lành Người làm để tin (10,25b). Và chính họ cũng phải nhìn nhận những việc Người làm là tốt đẹp nhưng vẫn cứng lòng cho rằng lời của Người mặc khải là phạm thượng (10, 32-33). Như vậy, rõ ràng là Người đã nói cho họ tất cả những gì họ đòi hỏi. Vậy qua Ga 10, 27, Đức Giêsu mời họ tạm bỏ đi các thành kiến đối với Người để LẮNG NGHE lời Người.

          * Và một khi đã lắng nghe lời Người rồi thì Người sẽ có cách giúp họ “theo Người”. Và như thế họ sẽ được bảo vệ an toàn trong vòng tay của Người, và Người sẽ ban cho họ sự sống đời đời (10, 28). Cụ thể ở đây, là cho họ biết chẳng những về cá nhân Người mà còn cho biết về Chúa Cha và về mối tương quan thân tình giữa Người – Chúa cha – đàn chiên.

          * Thực ra khi chịu nhập đàn chiên của Đức Giêsu thì họ THUỘC VỀ CHÚA CHA: bởi vì Cha là chủ đích thực của đàn chiên; Và Cha đã giao đàn chiên cho Đức Giêsu chăm sóc; Chính Cha là Đấng quyền năng và tình yêu gìn giữ đàn chiên an toàn trong tay Cha (10,29).

          * Qua việc chăm sóc đàn chiên, Đức Giêsu mở ra luôn cho người Do Thái mặc khải chung cuộc về mối tương quan của Người đối với Cha: “Tôi và Chúa Cha là một” (10, 30). Và Người Do Thái đã hiểu được ý nghĩa đúng của lời mặc khải ấy (10,33b).

          Như vậy Đức Giêsu đã yêu thương ngay những kẻ chống đối Người – thực ra họ cũng là chiên của Người – bằng cách nói tất cả cho họ để họ được sống (Ga17, 3). ĐIỀU CHÚA CHIÊN LÀNH mong đợi nơi chúng ta, đàn chiên của Người là: chúng ta vừa là CHIÊN, biết lắng nghe Lời Người và lời các mục tử được Chúa chọn; Đồng thời chúng ta cũng là MỤC TỬ đến nói cho những con chiên còn xa lạc đàn biết về Cha, về Đức Giêsu, về Giáo Hội và mời họ gia nhập đàn chiên Chúa hưởng phúc đời đời Chúa ban.

Frères Đình Long FSC