Ai tín

Trong tình hiệp thông, cầu nguyện cho linh hồn sơ Carmelinda Martins mới qua đời tại Brésil, hưởng thọ 98 tuổi với 52 năm khấn dòng.