Ai tín

Trong tình hiệp thông, xin cầu nguyện cho Sœur Virginia mới qua đời
ngày 28 tháng 8 năm 2023, tại  Waterville – Mỹ.
hưởng thọ 94 tuổi với 66 năm khấn dòng.