Ngày 19 Tháng 3

 

 

 

 Thánh Giuse

“Trên trời, thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin”.

(St Têrêsa Avila)         

          

     

      

        

         

.