Ngày 7 Tháng 7

NGÀY 7 THÁNG BẢY

 

Cha Eymard mặc áo dòng tại dòng Louis Gonzague (1829)

Mẹ Marguerite ra đi về với Chúa một cách êm ái (1885).

CẦU NGUYỆN CHO CHỊ

Sr. Marguerite Guillot – France († 1885). 
(Bề Trên tiên khởi Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể)