Ngày 13 Tháng 5

Ngày 13 Tháng 5

“Đức Mẹ Thánh Thể chưa được biết đến, ta không thể để Mẹ vượt qua Con thần linh của Mẹ, phải là mặt trời trước mặt trăng. […] Khi lòng tôn sùng Thánh Thể được lớn mạnh để bao trùm thế giới, lòng tôn sùng Đức Mẹ Thánh Thể sẽ đến, mặt trăng đi theo ánh dương , đúng thế, các con hãy làm cho điều đó được hiểu biết, và phải chiếu tỏa giữa các con lòng tôn sùng đó.”

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 375,5)

.