Ngày 3 Tháng 8

   

 

Không phải con người làm cho các lễ vật trở thành Mình và Máu Đức Kitô, nhưng do chính Đức Kitô, Đấng đã chịu đóng đinh vì chúng ta.

(St Gioan Kim Khẩu)         
          

  .