Ngày 9 Tháng 3

 

 

 

Thánh Phanxica

Người ta chỉ tạo được hạnh phúc của mình bằng cách săn sóc đến hạnh phúc của người khác .

(St Pierre)          

.