Ngày 8, Tháng 6

  

 

“Với người yêu mến Chúa, không gì êm dịu hơn là hoạt động cho Đức Kitô và vì tình yêu Đức Kitô”

(Thánh Philipphê Nêri)