Ngày 7 Tháng 10

  Đức Mẹ Mân Côi

“Có ai chưa biết lòng sùng kính kinh Mân Côi, và Áo Đức Bà cũng như ơn phúc bao la  được ban cho từ đó. Vậy chúng ta hãy mau mắn gia nhập vào cờ của Nữ Vương các tâng trời. Hãy chiến đấu dưới bóng cờ đó, và sau  những cuộc chiến thắng. chính Mẹ sẽ trao vinh dự cho chúng ta trên trời”

(Cha Thánh E-ma)           
      
       .