Ngày 30, Tháng Năm

  

Hãy sống với Chúa như với một người bạn, hãy biến đức tin nên sống động để thong hiệp với Ngài qua mọi sự, đó là điều làm nên các vị thánh.

(St St Chân Phước Êlisabeth – Chúa Ba Ngôi).