Ngày 31 Tháng 7

 ( Lễ Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la)

Đầy tớ chỉ sống cho chủ, quân sĩ chỉ chiến đấu cho vinh quang của đức vua. Vị thánh chỉ muốn tất cả cho vinh quang Thiên Chúa.

                     Cha Thánh E-ma