Ngày 14 Tháng Năm

Ngày 14 Tháng Năm

  

Chúa Thánh Thần là vị linh hướng hàng đầu của linh hồn.  Người có dự phóng riêng trên mỗi tâm hồn.

(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 7,3)