Ngày 29 Tháng 3

  

 

Nếu con muốn nên thánh, hãy ở khiêm nhường”.

(St Giuse Calasan).       

                                                            

          

     

      

        

         

.