Ngày 23 tháng 3

Ngày 23 tháng 3

 Cha Eymard nhận tác vụ Phụ Phó Tế (1833).

 Các chị ở New-York đến cộng đoàn Québec.

 

CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ MICAE HOÀNG ĐỨC TỤNG