Ngày 18 Tháng 8

 

 “Hãy tập trung đưa tất cả con người mình về trước măt Chúa, hồi tâm theo nghĩa thiêng liêng, đó là đưa mọi sự về với sự hiện diện của Chúa trong ta, tinh thần sẽ thực hành lòng tin trước hiện diện của Chúa trong ta, trái tim thực hành việc yêu mến,  ý muốn thực hành dâng hiến, thân xác thực hành sự  tôn kính”

(Cha Eymard)    

 

       

  .